1 Sluttbehandling - Reguleringsendring for Sønderhellene og Sognaveien
2 Oversiktskart
3 Forslag til reguleringsplan
4 Reguleringsbestemmelser
5 Planbeskrivelse
6 ROS-analyse
7 Geoteknisk vurdering
8 Høringsuttalelser i sin helhet