1 Klage på avslag på dispensasjon fra LNF-formål, gnr. 159, bnr. 2. Klager Steinar Sørensen
2 159/2 - Dispensasjonssøknad fra LNF bestemmelsene
3 159/2 - Søknad om tillatelse i ett trinn
4 137069009_Situasjonsplan
5 137069009_Tegning_ny_fasade
6 159/2 - E18 - Uttalelse til oppføring av midlertidig plasthall
7 159/2 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn.
8 159/2 - Klage på avslag om dispensasjon fra LNF
9 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
10 Dokumentet er tilgangsbeskyttet