1 Antall nye boliger som ligger til grunn for elevtallsprognoser i Nordal skolekrets