1 Klage på vedtak om detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan. Klagere: Erik Hennum og Henrik Trømborg
2 Påklaging av avvist klage Klinkenberghagan Lier kommune mars 2019
3 Vedtatt plankart
4 Vedtatte planbestemmelser
6 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
6 Møtebok for kommunestyrets sak 9/2019