1 Revidering av finansreglement
2 Forslag til revidert finansreglement
3 Administrative rutiner for Lier kommunes finansforvaltning
4 Revisors erklæring